Soalan lazim Penukaran Baki Automatik (ABC Conversion)


S. Apakah Penukaran Baki Automatik?


J. Penukaran Baki Automatik adalah program kad kredit untuk pemegang kad kredit yang layak bagi mereka menukar baki yang tertunggak kepada bayaran ansuran lebih rendah jika syarat kriteria dipenuhi. Jika baki tertunggak pada penyata sampai pada amaun minimum RM1000, ia akan ditukar ke pelan bayaran ansuran pada 13% setahun selama 36 bulan. Anda boleh juga memilih untuk keluar dari program ini pada bila-bila masa.

S. Bagaimanakah caranya untuk saya layak menyertai program Penukaran Baki Automatik ini?


J. Anda layak untuk program Penukaran Baki Automatik selepas memenuhi kriteria kelayakan berikut:

i) Pendapatan bulanan = < RM5,000 (mengikut rekod pendapatan dengan pengeluar kad kredit berkenaan) dan;

ii) Nisbah pembayaran = <10% dari baki tertunggak purata selama 12 bulan

(Nisbah pembayaran = jumlah pembayaran selama 12 bulan lalu / jumlah baki penyata selama 12 bulan lalu)

Kelayakan akan ditaksir setiap tahun.

S. Bagaimana cara untuk menyertai program Penukaran Baki Automatik?


J. Anda akan didaftarkan ke dalam program ini oleh pengeluar kad kredit anda selepas anda memenuhi kriteria kelayakan.

S. Bagaimanakah fungsi Penukaran Baki Automatik dan bilakan penukaran itu berlaku?


J. Sejurus anda didaftarkan ke dalam program ini, baki kad kredit anda akan ditaksir pada tarikh akhir pembayaran + tempoh bertenang untuk pembayaran (berbeza untuk setiap pengeluar kad kredit). Jika baki tertunggak di penyata anda (kecuali pembayaran yang telah dibuat) memenuhi kriteria minimum RM1,000, ia akan ditukar kepada pelan bayaran ansuran seperti kadar faedah dan tempoh yang dipersetujui. Penukaran Baki Automatik tidak akan berlaku pada akaun yang tertunggak dimana pembayaran tidak dibuat selepas tarikh habis tempoh. Penukaran seterusnya akan ditawar kepada para pelanggan yang layak dalam tempoh 12 bulan melalui notis terlebih dahulu.

S. Apakah akan terjadi jika saya tidak memenuhi syarat had minimum RM1,000 baki penyata atau kriteria kelayakan pada bulan penaksiran?


J. Penukaran Baki Automatik tidak akan dilakukan. Penaksiran semula akan dilakukan bulan seterusnya.

S. Bagaimana cara untuk saya memilih keluar dari program Penukaran Baki Automatik dan apakah yang akan terjadi pada pelan penukaran saya yang sedia ada sekarang?


J. Anda boleh memilih keluar daripada setiap tawaran penukaran baki dengan menghubungi pengeluar kad kredit anda. Pembayaran Penukaran Baki Automatik akan diteruskan sehingga tempoh matang kecuali jika anda memilih untuk menjelaskan jumlah bayaran ansuran awal dari tempoh matang.

S. Bolehkah saya membatalkan pelan selepas penukaran baki?


J. Terdapat 30 hari tempoh bertenang untuk pembatalan selepas penukaran bagi kali pertama. Jika anda memilih untuk membatalkan pelan ansuran selepas tempoh ini, anda perlu membayar baki tertunggak prinsipal dengan sepenuhnya. Untuk penukaran seterusnya, jika anda memilih untuk membatalkan pelan ansuran selepas penukaran baki, anda perlu membayar baki tertunggak prinsipal dengan sepenuhnya.

S. Apakan akan berlaku jika saya menjelaskan Pelan Penukaran Baki Automatik sebelum tempoh matang?


J. Anda berhak menjelaskan bayaran ansuran Penukaran Baki Automatik secara penuh pada bila-bila masa tanpa perlu membayar fi pembatalan awal. Anda perlu membayar baki tertunggak jumlah prinsipal dengan sepenuhnya.

S. Apakah obligasi bulanan saya selepas berjaya menyertai Penukaran Baki Automatik?


J. Bayaran ansuran Penukaran Baki Automatik harus dijelaskan sepenuhnya setiap bulan. Amaun bayaran ansuran bulanan harus dikira dari tarikh penukaran berlaku dengan menggunakan cara pengiraan pengurangan baki. Kadar faedah efektif adalah 13% dan tempohnya adalah 36 bulan. Bayaran ansuran pertama (termasuk kadar faedah dan amaun prinsipal) akan ditunjukkan dalam penyata kad kredit seterusnya.

S. Apakah akan terjadi jika saya gagal menjelaskan obligasi pembayaran bulanan saya?


J. Jika anda gagal membayar bayaran ansuran pada tempoh matang, baki tertunggak akan diuruskan sama seperti cara pengeluar kad kredit menguruskan baki tertunggak yang dikenakan pada kad kredit. Sila hubungi pengeluar kad kredit untuk maklumat lanjut.

S. Apakah akan terjadi pada had kad kredit selepas berjaya menyertai program Penukaran Baki Automatik?


J. Apabila Penukaran Baki Automatik berlaku, amaun yang ditukar akan dikenakan pada had kad kredit anda. Setiap bayaran ansuran bulanan yang dibayar atau amaun sepenuhnya setelah Penukaran Baki Automatik dibayar akan dikembalikan kepada kadar had kad kredit anda.

Comments